ACN na Slovensku

Slávnostné privítanie pápežskej nadácie na Slovensku

 

Slovensku sa dostáva veľkej pocty: Pápežská nadácia ACN ho pozýva k spoluúčasti na svojej misii, najmä na zmierňovaní utrpenia prenasledovaných kresťanov.
Slovensko má ešte v čerstvej pamäti, čo znamená byť prenasledovanou Cirkvou: nemôcť verejne praktizovať svoju vieru, trpieť pre Krista, zažívať nedostatok, nepochopenie alebo odmietanie. Duchovná a materiálna obnova Cirkvi si vyžaduje nemálo modlitieb, ľudského úsilia, ale aj financií. ACN poskytla Slovensku za posledných 24 rokov podporu vo výške viac ako 32 miliónov €.

 

Zažili sme radosť z konkrétnej pomoci i modlitieb za nás a našu duchovnú prosperitu a sme za ne vďační.
Obetavosť a ochota deliť sa o dary sú vzácne hodnoty a pevné piliere fungujúcej spoločnosti a živých cirkví. Pomoc iným je výzvou aj výsadou, v ktorej stretáva človek človeka.
Sme svedkami toho, ako osudy našich bratov a sestier - konkrétnych ľudí, s menami, rodinami, svojimi minulosťami, snami a plánmi - ničia nechcené a zbytočné vojny, nespravodlivé prenasledovania a katastrofy. Jedinou nádejou týchto ľudí v hraničných životných okolnostiach je často Kristus a jeho Cirkev zosobnená v každom z nás! Každý z nás môže byť potrebný. Sme pozvaní s láskou a veľkodušnosťou ponúknuť ovocie svojich životov a svojej viery – podeliť sa o svoje talenty, materiálne a duchovné dobrá a tešiť sa z toho, že aj našim málom bude bolesť zmiernená. Ako povedal zakladateľ ACN, páter Werenfried: „Oni sú skúšaní vo viere. My sme skúšaní v láske.“
Vďaka všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí sa celé roky modlia za trpiacich, pomáhajú tým, ktorí sú skúšaní, a podporujú tých, ktorí bojujú o zachovanie živej osobnej viery. Pridávame sa k nim, pretože láska nemá strach z pomoci a radostného dávania.

Mgr. Martina Hatoková
riaditeľka národnej kancelárie
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Videopozdravy