Pripomíname si odkaz otca arcibiskupa Arbacha zo Sýrie

V týchto dňoch, keď sme cez Fatimu opäť pozývaní modliť sa za pokoj, si pripomíname odkaz otca arcibiskupa Arbacha zo Sýrie, ktorý nás navštívil v marci:

„Dnes, v deň sviatku Zvestovania, povedal anjel Márii: “Zdravas”. Od tohto slova, ktoré znamená pokoj, sa odvíja spása sveta. Dnes celému slovenskému národu hovorím, že Boh našu krajinu, naše rodiny, naše deti zachráni z tejto hroznej vojny. Chceme mier, chceme zostať vo svojich domovoch, vo svojej vlasti. Sýria je od počiatku kresťanskou krajinou, je kolískou kresťanstva. Ako povedal pápež František – treba, aby utíchli zbrane. Aby utíchli. Dosiahnutie mieru je možné. Chceme mier. Môj odkaz pre slovenský ľud je: V prvom rade prosím o modlitby. Modlite sa za nás. Modlite sa za toto malé stádo kresťanov, ktoré prežíva utrpenie. Sme spolu zjednotení. Všetci sme jedno v Bohu, pred Bohom a s Bohom. Pomôžte nám modlitbami a akýmkoľvek iným spôsobom, aby sme vytrvali v našom poslaní a vo viere v Boha. Ďakujem vám, ďakujem aj ACN, ktorá nám veľmi pomohla v týchto ťažkých časoch. A ďakujem aj za ich spolupracovníkov, riaditeľov, dobrodincov a za každého, kto myslí na svojho brata v Kristovi. Sme Kristovými bratmi, sme všeobecnou Cirkvou prítomnou na celom svete. Veľmi pekne vám ďakujem.“