Telekef

0 z 443 domov bolo obnovených

0%

231

domov zničených

56

domov zničených

156

domov zničených

0

kresťanov sa už vrátilo

0

rodín má nový domov