Bahzani

4 z 310 domov bolo obnovených

1.29%

60

domov zničených

70

domov zničených

180

domov zničených

780

kresťanov sa už vrátilo

156

rodín má nový domov