Karamless

211 z 754 domov bolo obnovených

27.98%

89

domov zničených

241

domov zničených

424

domov zničených

1080

kresťanov sa už vrátilo

270

rodín má nový domov