Slovo ruženec pochádza z latinského slova  rosarium “ružová záhrada” , v neskoršej, stredovekej latinčine  sa význam slova rosarium rozšíril aj na “veniec”, “zrniečka na šnúrke”,  “sériu modlitieb”. Modlitba ruženca totiž  pozostáva zo sekvencií modlitieb  Otčenáš nasledovaných desiatimi modlitbami Zdravas’ Mária a ukončených modlitbou Sláva Otcu. Takáto sekvencia sa nazýva desiatok.

Opakovanie a rytmus sú dôležitými komponentmi modlitby  ruženca. Rytmická modlitba ruženca kolíše, hladí a upokojuje dušu, tak ako Panna Mária kolíše svoje dieťa.  Prináša duši pokoj, zbavuje ju starostí a umožňuje jej pozdvihnúť pohľad k Bohu.

Počiatky modlitby ruženca siahajú do stredoveku, keď nosný zdroj modlitby a rozjímania predstavovali biblické žalmy. Žalmy, ak neboli niekým sprostredkované, boli však v tom čase  nedostupné pre všetkých, ktorí nevedeli čítať a písať - a tých bola väčšina. Ľudovou náhradou sa preto stali modlitby dostupné, jednoduché, opakujúce sa. Týmito najjednoduchšími modlitbami boli Otčenáš, Zdravas´ a Verím v Boha. Všetci tieto modlitby vedeli naspamäť a mohli ich recitovať v kostole, ale aj doma, pri práci alebo na cestách.

Ruženec je modlitbou všetkých - tých, ktorí potrebujú ochranu v nebezpečenstvách, potrebách, skúškach a súženiach prítomných i budúcich. Je modlitbou bohatých aj chudobných, vzdelaných i prostých, laikov, biskupov a kňazov, rehoľníkov, manželov, detí.  Je modlitbou za živých aj mŕtvych. Cirkev po celom svete sa ju modlí viac ako pol tisícročia.


 

 


Ako sa modlí ruženec?

Modlitba ruženca začína prežehnaním sa, modlitbou Verím v Boha, Otče náš, 3x Zdravas' Mária s vloženými prosbami pre jednotlivé tajomstvá a modlitbou Sláva Otcu. Potom nasledujú modlitby 5 desiatkov s jednotlivými tajomstvami. Každý desiatok začína modlitbou Otče náš, 10x Zdravas' Mária s tajomstvomSláva Otcu a končí fatimskou modlitbou Ó, Ježišu.


Prežehnanie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Verím v Boha
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Sláva Otcu
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Otče náš
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom,a neuved’ nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas’ Mária
Zdravas’ Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Otče náš
a) Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
b) Ktorý nech riadi naše slová.
c) Ktorý nech spravuje naše skutky.

 

Slávnostný ruženec pre deti

1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych
Ježiš žije. Vstal z mŕtvych tri dni po svojej smrti na kríži. Porazil všetko zlo. Jeho učeníci tomu ale uveria až vtedy, keď ho uvidia na vlastné oči. Tomáš sa dotkne jeho rán a zvolá: Pán môj a Boh môj!
Pane Ježišu, s Tomášom voláme: Veríme v teba! Ďakujeme ti, že si nás vykúpil! Modlíme sa za všetkých, ktorí ťa ešte nepoznajú. Pane Ježišu, ukáž im, aká veľká je tvoja láska.

2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba
Štyridsať dní po svojom zmŕtvychvstaní vystupuje Ježiš pred zrakom učeníkov do neba. Vracia sa k svojmu Otcovi. Učeníkom a aj nám hovorí: pripravím vám miesto v nebi. Aj vy budete so mnou naveky.
Pane Ježišu, aj my chceme byť s tebou raz v nebi. Pomáhaj nám a všetkým ľuďom, aby sme sa navzájom milovali a žili podľa tvojich prikázaní.

3.Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého
Keď Ježiš vystúpil do neba, apoštoli a Mária sa zhromaždili pri modlitbe. Tu sa náhle nad ich hlavami zjavili jasné svetlá, akoby ohnivé jazyky. Bol to Duch Svätý, ktorý ich naplnil svojou láskou. Apoštoli všade odvážne hovorili o Ježišovi. Tisíce ľudí počúvali ich slová a uverili v Ježiša.
Pane Ježišu, modlíme sa za všetkých misionárov, ktorí o tebe hovoria ľuďom a prinášajú ťa im. Daruj aj nám odvahu, aby sme svojím príkladom druhým ukazovali tvoju lásku.

4. Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba
Je to sviatok: Ježiš berie svoju Matku Máriu k sebe do neba. Všetci, ktorí sú pri tom, anjeli a svätí, sa tešia. Mária je Matka nás všetkých a stará sa o nás aj z neba. Všade prináša mier a radosť!
Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých, čo sú smutní alebo rozhádaní. Daj, aby spoznali, že majú Matku v nebi, aby boli šťastní a veselí.

5. Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval
Boh korunoval Máriu v nebi. Ona je Kráľovnou neba i zeme, Kráľovnou, ktorá vedie všetkých k Ježišovi. U nej však nepotrebujeme termín návštevy, vždy k nej môžeme prísť. Čaká nás, počúva naše prosby a chce nám pomôcť.
Pane Ježišu, prosíme ťa za všetky krajiny, v ktorých zúri vojna alebo kde ľudia trpia kvôli prírodným katastrofám. Na príhovor tvojej Matky Márie nám daruj mier a pomáhaj nám deliť sa so všetkými.