Kto sme

Našou misiou je pomáhať kresťanom v núdzi

ACN – Aid to the Church in Need - Pomoc trpiacej Cirkvi (u nás známa skôr ako Kirche in Not) je jedinou celosvetovou katolíckou dobročinnou a pastoračnou organizáciou – v roku 2011 povýšenou pápežom Benediktom XVI. na nadáciu pápežského práva – ktorej poslanie je zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou.

ACN podporila v uplynulom roku 5 357 projektov v 149 krajinách sveta. Má zastúpenie v 24 krajinách, kde podnecuje a vyzýva k pastoračnej pomoci. Organizovaná pomoc sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom súkromného darcovstva, keďže nadácia nie je financovaná zo žiadnych verejných zdrojov. V tomto poslaní, založenom na efektívnosti, transparentnosti a dôvere, chce ACN neúnavne pokračovať s Božím požehnaním prostredníctvom informácií, modlitieb a činov. ACN je odhodlaná zasadzovať sa o to, aby prenasledovaní a utláčaní kresťania mali svoj hlas a aby zostali vernými vo viere.

300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru. Pridajte sa k nám a získajte informácie o tom, ako môžete pomôcť.

Misia ACN

Prostredníctvom INFORMÁCIE, MODLITBY A AKCIE podporujeme ako dobročinná katolícka organizácia veriacich všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo v núdzi.

Vízia ACN

Svet, v ktorom môže kresťanstvo všade prosperovať.

Hodnoty ACN

1. Viera a kresťanská láska

Základom všetkých našich aktivít sú kresťanská viera a láska. Tie zahŕňajú našu vernosť Svätému Otcovi a pridržiavanie sa učenia Katolíckej cirkvi a jej inštitúcií.

2. Modlitba

Pravidelná modlitba, osobná aj spoločná, oživuje našu každodennú prácu a posilňuje nášho misijného ducha. Pozýva nás k ponúkaniu pomoci tým, ktorí trpia pre svoju vernosť Kristovi a jeho Cirkvi - na ich modlitby sa tiež spoliehame.

3. Pastoračný záväzok

Snažíme sa hlásať evanjelium, „vhod i nevhod“ (2 Tim 4, 2), odvážne odpovedajúc na výzvy čias. Robíme to v spolupráci s našimi darcami - pastoračné projekty sú financované z ich prostriedkov.

4. Jednota

ACN, od svojich počiatkov chápaná ako „most lásky“, slúži  jednote a zmiereniu. Vytvárame spoločenstvo s našimi darcami a projektovými partnermi, ako aj spoločenstvo medzi nimi navzájom, a to prostredníctvom modlitby, poskytovania informácií a vyjadrovania vďačnosti.

5. Služba

Naše poslanie plníme prostredníctvom milosrdenstva a skromnej služby, pozorne načúvajúc potrebám našich partnerov. Usilujeme sa byť osobným zdrojom povzbudenia a sily pre našich projektových partnerov a darcov.

6. Otvorenosť

Napomáhame úctivému dialógu s mnohými kultúrami na celom svete, čím podporujeme univerzálnu Cirkev.
My sami prežívame takúto otvorenosť v našich rozmanitých stretnutiach, a to vo vnútri Katolíckej cirkvi i mimo nej.

7. Zodpovednosť

S finančnými prostriedkami, ktoré dostávame, zaobchádzame s najväčšou zodpovednosťou, pričom sa usilujeme o efektívnosť a o správne vyhodnotenie ich využitia  pre potreby podporovaných projektov, ako aj pre vnútorné potreby našej organizácie. Pracujeme transparentne - zverejňujeme zdroje, využitie a výstupy finančných prostriedkov, ktoré prijímame.

8. Dôvera

Naša neotrasiteľná dôvera v Božiu prozreteľnosť nás vedie do budúcnosti a umožňuje nám vkladať dôveru do iných a zároveň byť dôveryhodnými pre nich. V zasvätení Panne Márii z Fatimy sme naplnení nádejou a dôverou.

Princípy našej práce

„Lebo nás ženie Kristova láska.“ (2 Kor 5, 14)

1. Sme verní Svätému Otcovi.
Ako pápežská nadácia sa podieľame na univerzálnej misii Cirkvi.

2. Sme v službe evanjelizácie.
Nasledujúc učenie Cirkvi odvážne reagujeme na výzvy čias.

3. Máme záväzok voči prenasledovanej Cirkvi.
Zdieľaním svedectiev viery budujeme most lásky medzi našimi darcami a projektovými partnermi.

4. Sme správcami štedrosti našich darcov.
Naše fundraisingové aktivity a náš administratívny systém spĺňajú požiadavky dneška a sú transparentné a efektívne.

Stanovy ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi

(Slovenský preklad talianskeho originálu)