Ruženec

Čo je to?

Slovo ruženec pochádza z latinského slova rosarium “ružová záhrada”, v neskoršej, stredovekej latinčine sa význam slova rosarium rozšíril aj na “veniec”, “zrniečka na šnúrke”, “sériu modlitieb”. Modlitba ruženca totiž  pozostáva zo sekvencií modlitieb Otčenáš nasledovaných desiatimi modlitbami Zdravas’ Mária a ukončených modlitbou Sláva Otcu. Takáto sekvencia sa nazýva desiatok.

Opakovanie a rytmus sú dôležitými komponentmi modlitby  ruženca. Rytmická modlitba ruženca kolíše, hladí a upokojuje dušu, tak ako Panna Mária kolíše svoje dieťa.  Prináša duši pokoj, zbavuje ju starostí a umožňuje jej pozdvihnúť pohľad k Bohu.

Ruženec

Aká je jeho história?

Počiatky modlitby ruženca siahajú do stredoveku, keď nosný zdroj modlitby a rozjímania predstavovali biblické žalmy. Žalmy, ak neboli niekým sprostredkované, boli však v tom čase  nedostupné pre všetkých, ktorí nevedeli čítať a písať – a tých bola väčšina. Ľudovou náhradou sa preto stali modlitby dostupné, jednoduché, opakujúce sa. Týmito najjednoduchšími modlitbami boli Otčenáš, Zdravas´ a Verím v Boha. Všetci tieto modlitby vedeli naspamäť a mohli ich recitovať v kostole, ale aj doma, pri práci alebo na cestách.

Komu je určený?

Ruženec je modlitbou všetkých – tých, ktorí potrebujú ochranu v nebezpečenstvách, potrebách, skúškach a súženiach prítomných i budúcich. Je modlitbou bohatých aj chudobných, vzdelaných i prostých, laikov, biskupov a kňazov, rehoľníkov, manželov, detí.  Je modlitbou za živých aj mŕtvych. Cirkev po celom svete sa ju modlí viac ako pol tisícročia.

Ako sa modlí ruženec?

Modlitba ruženca začína prežehnaním sa, modlitbou Verím v Boha, Otče náš, 3x Zdravas', Mária s vloženými prosbami pre jednotlivé tajomstvá a modlitbou Sláva Otcu. Potom nasledujú modlitby 5 desiatkov s jednotlivými tajomstvami. Každý desiatok začína modlitbou Otče náš, 10x Zdravas', Mária s tajomstvomSláva Otcu a končí fatimskou modlitbou Ó, Ježišu.

 

Prežehnanie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Verím v Boha

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Sláva Otcu

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Otče náš

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved’ nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas’, Mária

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Úvodné tajomstvá

a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru
b) ktorý nech posilňuje našu nádej
c) ktorý nech roznecuje našu lásku

Fatimská modlitba

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

Radostný ruženec pre deti

1. Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Boh poslal archanjela Gabriela do Nazareta k Panne Márii, aby sa jej spýtal, či sa chce stať Ježišovou matkou. Vysvetlil jej, že Boh sám bude otcom tohto dieťatka. Pretože Panna Mária verila, že Boh dokáže všetko, odpovedala: ,,Áno”.

Panna Mária, prosíme ťa, daruj nám tvoju vieru, aby sme sa naučili počúvať Boha a potom aj urobili všetko, o čo nás prosí.

2. Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila

Archanjel Gabriel povedal Panne Márii aj to, že jej príbuzná Alžbeta tiež čaká dieťatko. Mária sa hneď vydala na cestu a išla jej pomáhať. Keď sa pozdravili, Alžbeta pocítila, ako sa jej dieťatko v lone od radosti pohlo. Duch Svätý jej dal spoznať tajomstvo, ktoré v sebe nosila Panna Mária. Preto s radosťou zvolala: ,,Blahoslavená si, Mária, lebo si uverila.”

Panna Mária, prosíme ťa za všetkých misionárov, ktorí chcú ľuďom priniesť Boha. Daj, aby našli otvorené srdcia, ktoré s radosťou prijmú Ježišovo posolstvo a uveria v neho.

3. Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila

Keď prišiel svätý Jozef s Pannou Máriou do Betlehema, nebolo pre nich miesto v hostinci, a tak sa museli uchýliť do maštale. Tam sa narodil Ježiš. Prví, ktorí sa mu prišli pokloniť a uctiť si ho, boli pastieri. Anjeli im totiž oznámili, že sa narodil Spasiteľ, Mesiáš.

Panna Mária, prosíme ťa za všetky deti a rodiny, ktoré sú bez domova, lebo ho stratili kvôli vojne alebo prírodným katastrofám. Pošli im ľudí, ktorí sa ich ujmú a prinesú im Boží pokoj.

4. Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala

Po štyridsiatich dňoch priniesli Jozef a Mária malého Ježiša do chrámu, ako to predpisoval židovský zákon. Vtedy tam prišiel aj Simeon, sväto žijúci starý muž. Duch Svätý mu vyjavil, kým v skutočnosti toto dieťa je. On ho celý šťastný vzal do náručia a nahlas velebil Boha slovami: ,,Moje oči uvideli spásu, svetlo, ktoré všetkých osvecuje.”

Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých, ktorí ťa ešte nepoznajú. Daruj im príležitosť, aby sa o tebe dozvedeli a aby spoznali, že len ty si jediným Svetlom a spásou sveta.

5. Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla

Keď mal Ježiš 12 rokov, išiel na sviatky spolu so svojimi rodičmi do jeruzalemského chrámu. Zostal tam a s učencami sa rozprával o Bohu, svojom Otcovi. Medzitým sa však Mária a Jozef vydali na spiatočnú cestu domov. Zrazu si všimli, že v celej skupine, ktorá išla späť do Nazareta, Ježiš chýba. So strachom ho hľadali tri dni, až kým ho nenašli.

Nebeský Otče, prosíme ťa za všetkých rodičov, ktorí prišli o svoje deti, za tých, ktorí si o svoje deti robia starosti, za tých, ktorí čakajú dieťa a majú strach o jeho budúcnosť. Pomôž im dôverovať, že ty si pri nich v každej situácii.

Pomodlite sa spolu s deťmi modlitbu ruženca v piatich jazykoch - angličtine, španielčine, nemčine, taliančine a slovenčine.

Modlitba bola nahratá v štúdiu Rádio Mária Slovensko.
Účinkujúci: Terezka, Emka, Samo, Lea, Lenka, Martina, Zuzka, Dorotka, Vilko a Lukáš


Ruženec v iných jazykoch: