Papua-Nová Guinea: Podpora pastorácie rodín v diecéze Wabag

Papua-Nová Guinea je nielen najrozsiahlejší a najľudnatejší štát v Oceánii, ale táto ostrovná krajina sa vyznačuje aj jedným z najpestrejších ekologických systémov na zemi a tiež obrovským kultúrnym a jazykovým bohatstvom. V Papue-Novej Guinei sa dodnes používa viac ako 830 jazykov. Väčšina z piatich miliónov obyvateľov sa hlási ku kresťanstvu, asi polovica tunajších kresťanov je rímsko-katolíckeho vyznania. Katolícku vieru tu však praktizujú len posledné generácie, a preto ešte nemá hlboké korene.

Veľkou výzvou súčasnej doby je pre obyvateľstvo Papuy-Novej Guinei nezadržateľný rozvoj informačných technológií, ktorý prináša hlboké zmeny v celej spoločnosti. Štát nedokáže udržať krok s týmto rýchlym tempom rozvoja a v mnohých oblastiach zlyháva pri plnení svojich základných úloh. K negatívnym dôsledkom zlyhania štátu patria sociálne problémy, vysoká úroveň kriminality, rozšírená závislosť od alkoholu a drog, násilie v domácnostiach a rodinách či zneužívanie detí. Katolícka Cirkev chce túto situáciu zlepšiť v prvom rade pastoračnou starostlivosťou o rodiny.

Zaviesť systematické pastoračné programy pre rodiny je cieľom aj v diecéze Wabag, a to aj napriek nepriaznivým podmienkam: diecéza Wabag je chudobná, mnohí kňazi okrem vykonávania kňazskej služby pracujú aj v poľnohospodárstve, aby si zabezpečili obživu. Veľká časť veriacich žije v ťažko prístupných horských oblastiach, cestovanie po rozľahlých farnostiach a návštevy jednotlivých misijných staníc sú spojené s presunom po neupravených alebo ťažko priechodných cestách. V diecéze Wabag je aktívnych trinásť rôznych komisií, ktoré organizačne zastrešujú rozličné pastoračné a sociálne iniciatívy, týkajúce sa tém a problémov každodenného života. Okrem toho sa starajú aj o formáciu veriacich, ktorí v budúcnosti sami prevezmú tieto organizačné úlohy v jednotlivých farnostiach, aby tak prispeli k aktívnemu prehlbovaniu viery a zároveň aj ku konkrétnemu zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov. Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi podporuje rozvoj pastoračných programov v diecéze Wabag na obdobie troch rokov. Tento rok naň vyčlenila sumu 30 000 eur.