Páter Martin k Veľkému týždňu: Nesme Kristov kríž s radosťou vo svojom srdci

 

Drahí priatelia,

Kvetnou nedeľou, slávnostným vstupom Ježiša do Jeruzalema, sa začal Svätý týždeň, počas ktorého slávime najväčšie sviatky našej viery. Na ceste do Jeruzalema Ježiš často hovoril svojim apoštolom, že ho tam čaká utrpenie a kríž. Chcel ich na to pripraviť. Apoštoli sa však báli a nedokázali pochopiť, že svet má byť vykúpený skrze umučenie a kríž.

Tento rok sme boli na našej ceste k Veľkej noci aj my postavení tvárou v tvár utrpeniu celkom mimoriadnym a veľmi konkrétnym spôsobom.

Globálna pandémia spôsobená mikroskopickým vírusom si vo svete vyžiadala už desiatky tisíc životov. Prostredníctvom denných správ o šírení vírusu a o aktualizovaní preventívnych a protiepidemiologických opatrení sme všetci, celkom osobne a citeľne, súčasťou obrovského tajomstva kríža.

Do našich myšlienok a pocitov sa zakráda neistota, strach a starosť o budúcnosť. Ježiš tiež cítil strach a smrteľnú agóniu. Ale jeho láska k svojmu Otcovi, ktorého v modlitbe oslovoval familiárne Abba, Ocko, a láska k celému ľudstvu boli silnejšie ako strach či smrť.

Touto láskou nám dal prístup k božskému „prameňu“, z ktorého môžeme čerpať poznanie a dôveru. Boh je naše útočisko vo všetkých situáciách, od neho prichádza sila lásky, ktorá všetko vydrží a ktorá vyháňa všetok strach.

Páter Martin M. Barta, duchovný asistent ACN

Aby sme mohli čerpať z tohto prameňa, potrebujeme modlitbu, rovnako ako apoštoli. Ježiš nás napomína, že ak chceme obstáť v skúške, mali by sme zostať bdelí a modliť sa.

Pomoc a spása k nám prichádzajú skrze modlitbu. Aj keď táto spása, akokoľvek paradoxne to môže znieť, v prvom rade znamená kríž. Kríž je najväčšie znamenie, ktoré Ježiš uskutočnil, a stal sa ústredným symbolom našej viery.

Pretože Ukrižovaný zvíťazil nad zlom práve svojou smrťou na kríži. Silou Božej lásky premenil smrť na vzkriesenie. To je radostné posolstvo kríža. Od Kristovho zmŕtvychvstania je v každom našom utrpení, keď ho zjednotíme s Kristovým krížom, prítomná všemocná a všetko pretvárajúca sila.

Kríž bol pre Ježiša „jeho hodinou“, pre ktorú prišiel na tento svet. Aj my teraz musíme vidieť tento ťažký čas ako „našu hodinu“, keď môžeme dokázať našu lásku k Bohu, ktorý nás bezhranične miluje.

Aj v logu nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi je znázornený kríž. Kríž predstavuje skutočnú misiu a DNA našej pastoračnej organizácie, ktorej poslaním je pomáhať trpiacim a prenasledovaným kresťanom.

Teraz, keď my sami tak bezprostredne pociťujeme ťarchu kríža, musíme ešte hlbšie hľadieť na Kristov kríž a pevne ho uchopiť do svojich rúk. Čím je kríž ťažší, tým viac lásky potrebujeme.

Súčasná kríza od nás vyžaduje veľa malých zrieknutí a obiet a niektorým prináša skutočne veľké utrpenie, preto nesmieme zostať stáť a so sebaľútosťou venovať pozornosť vlastným ranám, ale musíme rozjímať o Ježišových ranách a naučiť sa zdieľať náš kríž s miliónmi ďalších ľudí, ktorí vždy žili a stále žijú v núdzi a v krízových situáciách.

Modlime sa s novým zanietením a s čistým srdcom za spásu sveta, praktizujme lásku k blížnemu a plní viery nesme svoj kríž. Toto je jediný spôsob, ako možno zlo zničiť a vyhodiť „knieža tohto sveta“ (Jn 12, 31). V znamení kríža zvíťazíme.

Utiekajme sa tiež k Panne Márii, ktorú nám všetkým Ježiš dal z kríža za matku. Modlime sa verne každý deň jej „korunku“, ruženec.

Ona už v roku 1531 v Guadalupe povedala svätému Juanovi Diegovi tieto neobyčajne láskavé slová útechy: „Počúvaj a nechaj moje slová preniknúť do svojho srdca, môj najdrahší najmenší synček: Nech ťa nič neľaká a nič neznepokojuje. Nech sa tvoje srdce netrápi. Neboj sa tejto choroby ani žiadnej inej choroby alebo zármutku. Nie som pri tebe ja, tvoja Mama? Nie si ukrytý v mojom tieni a pod mojou ochranou? Nie som ja prameňom tvojej radosti, tvojej spásy? Nie si v záhyboch môjho plášťa, v náručí mojich rúk? Nie si v mojom lone? Potrebuješ ešte niečo viac ako toto?“ Áno, jej Nepoškvrnené Srdce, ktoré trpelo pod krížom spolu s naším Pánom, nakoniec zvíťazí nad zlom.

V logu ACN vidíme, že kríž je tiež šípom, ktorý preráža múr nenávisti, rozdelenia a zla. Nesme Kristov kríž s radosťou vo svojom srdci. V ňom spočíva Božia moc a múdrosť (1 Kor 1, 24). Per crucem ad lucem – skrze kríž k svetlu.

Prajem Vám a Vašim rodinám požehnaný Svätý týždeň a radostnú Veľkú noc.

Váš,

Páter Martin M. Barta
duchovný asistent ACN